Fotogrametria lotnicza

Fotogrametria lotnicza to nowoczesna technika pozyskiwania obrazów za pośrednictwem drona wyposażonego w precyzyjny system pozycjonowania oraz kamery rgb wysokich rozdzielczości, które z powodzeniem można przetwarzać na fotomapy oraz dokonywać na ich podstawie pomiarów sytuacyjnych. W wyniku przetworzenia i właściwego wpasowania uzyskanego obrazu fotograficznego otrzymywana jest ortofotomapa czyli mapa/ zdjęcie o ujednoliconej skali, w założonym układzie współrzędnych, przedstawiona obrazem aerofotograficznym.

Fundacja wykorzystuje do opracowywania metrycznych map terenu 2D/3D najnowsze, bezzałogowe platformy pomiarowo-wizualizacyjne (dron Matrice 300 RTK wraz z wymiennymi komponentami tj.: kamery noktowizyjne Zenmuse H20, Zenmuse P1 do fotogrametrii lotniczej, Zenmuse L1 do skaningu lotniczego i kamery multispektralnej MicaSense, oprogramowanie dedykowane do przetwarzania danych z drona oraz wydajna stacja robocza do obróbki grafiki 2D/3D), co zapewnia kompleksowość podjętych działań w obszarze ochrony zabytków, w tym rozległych założeń pałacowo-parkowych.

Przy użyciu wyżej wymienionych narzędzi oraz technik aerofotogrametrycznych fundacja realizuje swoje statutowe cele, w tym:

  • Cyfrowy i bieżący monitoring zmian parametrów metrologicznych architektury w granicach zespołu parkowo-zamkowego/pałacowego w ujęciu historycznym (HBIM);
  • Cyfrowy i bieżący monitoring zmian parametrów środowiskowych roślinności w granicach zespołu parkowo-zamkowego/pałacowego w ujęciu historycznym (HBIM).

Zrealizowaliśmy ponad 20 projektów, cyfryzując przeszło 1000 eksponatów

Zapraszamy do współpracy właścicieli zabytków architektury sakralnej i świeckiej, którzy rozumieją doniosłość prowadzenia procesów cyfryzacyjnych i chcą upowszechnić wiedzę o swoim zabytku w formie interaktywnej i wirtualnej, zgodnie ze standardem WCAG 2.1.