Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony „wirtualnedziedzictwo.pl”

Fundacja Wirtualizacji Narodowego Dziedzictwa Kulturowego zobowiązuje się zapewnić dostępność stronie internetowej wirtualnedziedzictwo.pl zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej wirtualnedziedzictwo.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2022-10-30
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-10-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2022-10-30
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-10-30
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez : Fundacja Wirtualizacji Narodowego Dziedzictwa Kulturowego, ul. Krótka 4, 66-400 Gorzów Wielkopolski, email: pb@wirtualnedziedzictwo.pl, tel. +48 664 966 996.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Adam Broniewski
E-mail: dostepnosc@wirtualnedziedzictwo.pl
Telefon: +48 513 560 521

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa, Polska
  • E-mail: esp@kultura.gov.pl
  • Telefon: (22) 421 01 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich